RH Dakwerk, uw dakdekker regio Twente, Gelderland en Overijssel

Email

info@rhdakwerk.nl

Bel ons

085 060 7117

Contact

Plein ’40-’45  9, 7002DC Doetinchem

ALGEMENE VOORWAARDEN RH DAKWERK

 

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RH DAKWERK, hierna te noemen: “werknemer”, en een werkgever waarop werknemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met werknemer, voor de uitvoering waarvan door werknemer derden dienen te worden betrokken.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van werknemer en zijn directie.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van werkgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. werknemer en de werkgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. Indien werknemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat werknemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes

 1. De door de werknemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de werkgever wordt aanvaard, heeft de werknemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  3. Alle offertes zijn gebaseerd op ononderbroken uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de werknemer normale werktijden.
  4. Vertegenwoordigers en agenten van de werknemer bezitten geen bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten, tenzij het tegendeel door de directie van de werknemer schriftelijk aan de werkgever is bevestigd.
  5. Iedere opdracht van een werkgever waarmee de werknemer niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarden dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de werkgever voldoende blijkt. Op verzoek van de werknemer zal de werkgever de werknemer afdoende zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn (de werkgevers) betalingsverplichtingen. De werknemer heeft bij het ontbreken van dergelijke zekerheden het recht zijn werkzaamheden te staken of op te schorten.
  6. Door de werknemer verstrekte monsters e.d. gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend.

Artikel 3. Levering en levertijd

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van de werknemer.
  2. De werkgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd. Indien de werkgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de werkgever. De werkgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de werkgever de werknemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  4. De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van de werknemer zijn en de werkgever ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

Artikel 4. Prijs, prijsverhoging

 1. Alle prijzen door de werknemer opgegeven zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.
  2. Indien de werknemer met de werkgever een bepaalde prijs overeenkomt, is de werknemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. De werknemer mag daarbij de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de werkgever het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de werkgever te geschieden. Alsdan zal de werknemer aan de werkgever in rekening brengen alle tot het tijdstip van de ontbinding aan de werkgever geleverde zaken, met inbegrip van de zaken die voor de werkgever in voorraad zijn of zijn besteld, en voor de

werkgever uitgevoerde werkzaamheden op basis van de oorspronkelijke (niet verhoogde) prijs. De werknemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor door de werkgever als gevolg van deze ontbinding geleden schade hoe ook genaamd.

Artikel 5. Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen e.d.

 1. Alle rechten met betrekking tot de door de werknemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven aan de werknemer toebehoren, ook al zijn voor de tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. kosten in rekening gebracht. De werkgever staat er voor in dat deze door werknemer vervaardigde of verstrekte gegevens en/of ontwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering en binden de werknemer niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Verstrekte tekeningen dienen steeds door de werkgever te worden gecontroleerd.

Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. De werkgever verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet tot de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden behoren conform de eisen van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de werknemer in de uitvoering van zijn werk niet wordt gehinderd en dat hij zijn werkzaamheden zonder vertraging kan uitvoeren.
 2. De werkgever zal ervoor zorgdragen dat voldoende opslag-, werk- en schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteit en water kosteloos ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met de werknemer genomen zijn en gehandhaafd worden.
 3. De werknemer zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften. 4. De werknemer zal op het dak mogen stoken, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen door hem worden getroffen.
 4. Alle extra kosten, voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van de werkgever.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Indien wijzigingen in het werk meer kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de werknemer aan de werkgever als meerwerk in rekening worden gebracht. Als meerwerk zal er ondermeer worden beschouwd al hetgeen door de werknemer op verzoek of in opdracht van de werkgever of ingevolge gewijzigde instructies boven de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden wordt gepresteerd. Artikel 7A: 1646 BW blijft in deze buiten toepassing.
 2. Indien de staat van de ondergrond waarop de dakbedekking moet worden aangebracht ten tijde van het opstellen van de aanbieding voor de werknemer niet is waar te nemen, wordt ervan uitgegaan dat de ondergrond zich in goede en werkbare staat bevindt. Treden naderhand gebreken aan het licht, dan komen de kosten van het herstel voor rekening van de werkgever. De werkgever verbindt zich in ieder geval ervoor zorg te dragen dat de door anderen dan de werknemer te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten zover gevorderd en kwalitatief zodanig zijn, dat de uitvoering van de werken door de werknemer onverwijld en ongestoord, zonder vertraging en onderbreking kan geschieden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de werknemer geleverde zaken blijven eigendom van de werknemer totdat de werkgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de werknemer gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) inclusief eventuele boetes en/of rente met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaak/zaken;
 • de tegenprestatie(s) inclusief eventuele boetes en/of rente met betrekking tot de verrichte of de te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de werkgever van enige overeenkomst.
 1. Door de werknemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de werkgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt of de werknemer gegronde vrees heeft dat de werkgever zulks niet zal doen is de werknemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de werkgever of derden die zaken voor de werkgever houden weg te halen of weg te doen halen. De werkgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag (onverminderd de overige rechten van de werknemer).
 3. Indien (een) derde(n) enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil(len) vestigen of doen gelden, is de werkgever verplicht de werknemer hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
  5. De werkgever verplicht zich op eerste verzoek van de werknemer:
  • alle aanspraken van de werkgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de werknemer op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de werkgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de werknemer geleverde zaken te verpanden aan de werknemer op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de werknemer;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de werknemer ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de werkgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de werknemer of door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van de werknemer. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de werkgever in verzuim. De werkgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.
 2. De werkgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen met een vordering die hij op de werknemer heeft of meent te hebben. Evenmin heeft de werkgever het recht enige betalingsverplichting op te schorten.
  3. Door de werkgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van, in de eerste plaats, alle verschuldigde rente en kosten en pas in de tweede plaats ter afdoening van opeisbare facturen, waarbij geldt dat betaling eerst ter afdoening strekt van de langst openstaande facturen. Het voorstaande geldt zelfs als de betalingsopdracht anderszins vermeldt.
 3. De werknemer is gerechtigd alvorens met de nakoming van de overeenkomst aan te vangen of voort te gaan voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de werkgever te vragen.
  5. Indien de werkgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de werknemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van de opschorting. Een en ander laat onverlet de overige rechten die de werknemer op grond van de wet en/of de overeenkomst toekomen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Is de werkgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de werkgever. De werknemer is gerechtigd tenminste aan de werkgever in rekening te brengen de incassokosten ingevolge het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de werknemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Overmacht

 1. Tekortkomingen van de werknemer in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van de werknemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van de werknemer of diens werknemers.
 3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de werknemer tot enige vergoeding van schade, door de werkgever of derden geleden, gehouden zal zijn.
  4. De werknemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de werknemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien de werknemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de werkgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke levering respectievelijk een afzonderlijk werk. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Reclames

 1. Indien het werk naar het oordeel van de werkgever niet juist is uitgevoerd en/of indien er door de werknemer beschadigingen aan het werk zijn aangebracht dient de werkgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, dit schriftelijk aan de werknemer te melden, bij gebreke waarvan de werkgever hierop geen beroep meer kan doen en zijn rechten dienaangaande zullen zijn vervallen. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor reclames met betrekking tot de door de werknemer geleverde zaken.

Artikel 13. Garantie

 1. Op de door de werknemer geleverde zaken en uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien de werknemer op grond van de wet of overeenkomst gehouden is door de werkgever geleden schade te vergoeden, zal deze vergoeding zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de werknemer afgesloten verzekering wordt uitbetaald. De werknemer zal de werkgever desgevraagd een kopie (of een uittreksel) van de toepasselijke verzekeringspolis verschaffen. De werknemer zal, los van de hiervoor geformuleerde beperking, nimmer aansprakelijk zijn voor door de werkgever geleden gevolgschade of andere indirect geleden schade. Aansprakelijkheid voor dergelijke schade is uitgesloten. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de werkgever jegens de werknemer verjaart door verloop van zes maanden nadat de werkgever ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De werknemer heeft het recht de overeenkomst met de werkgever te ontbinden en de vorderingen van de werknemer op de werkgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan de werknemer omstandigheden ter kennis komen die de werknemer goede grond geven te vrezen dat de werkgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
 • indien de werknemer de werkgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is;
  • indien het faillissement van de werkgever wordt aangevraagd, jegens hem surseance van betaling wordt verleend, zijn bedrijf wordt stilgelegd, danwel geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen;
 • indien de werkgever in verzuim is met de nakoming van enige op hem jegens de werknemer rustende verplichting.
  Het bovenstaande laat onverlet de overige rechten van de werknemer op grond van de wet en/of overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding.
  2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de werknemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de werknemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de werknemer aan de werkgever in rekening brengen alle tot het tijdstip van de ontbinding aan de werkgever geleverde zaken, met inbegrip van de zaken die voor de werkgever in voorraad zijn of zijn besteld, en voor de werkgever uitgevoerde werkzaamheden. De werknemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor door de werkgever als gevolg van deze ontbinding geleden schade hoe ook genaamd.

Artikel 16. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de werknemer en de werkgever worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de werknemer is gevestigd. De werknemer blijft echter bevoegd de werkgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Nederlandse tekst bindend

 1. Bij verschil van mening omtrent de tekst van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend de Nederlandse tekst als bindend beschouwd.